game, seth and match

oktober 22, 2014 2 reacties
Seth Gaaikema (11 juli 1939 - 21 oktober 2014)

Seth Gaaikema (11 juli 1939 – 21 oktober 2014)

Heer, ik kom hier om te twijfelen
Twijfelen of U bestaat
Ze zingen: Halleluja
Dat slaat op U, ja, inderdaad
Maar ze zingen het zo flink
En ze zingen het zo sterk
Als ze even op dreef zijn
Dan dreunt de hele kerk
Is het bijna een soort van engelenlied
En kijk, zo zeker ben ik niet

Heer, ik kom hier om te twijfelen
Twijfelen of ik U hoor
Maar in de tale Kanaans
Komt U soms moeilijk door
‘Wie schenkt op deze wereld
Verwerft zich ginds een schat’
En dan komt de kollekte
En geef je maar weer wat
Niet voor dat mooie grote doel
Maar ja, omdat ik mij schuldig voel

Heer, ik kom hier om te twijfelen
Twijfelen of U bestaat
Als U op mij neerziet
In alle eerbied, wees niet kwaad
Als ik bij ‘t gebed mijn ogen sluit
En ik kijk toch om mij heen
Dan zie ik door m’n wimpers, Heer
Dat doe ik niet alleen
Zijn er ondanks Uw Heilig Woord
Toch meer nog van mijn soort?

Heer, ik kom hier om te twijfelen
Maar twijfelen is toch een begin
Je hebt zekerheid, onzekerheid
En iets daar tussenin
Maar al dat zekere dreunen
Van die religieuze deunen
Maakt zo gauw, als je buiten staat
Dat je terugkruipt in je schulp
Heer…
Kom mijn ongeloof te hulp

beroep

oktober 20, 2014 0 reacties

‘s Middags lees ik het Ouderlingenblad van deze maand door, dat ik ‘s ochtends in de kerk van één van onze vrijwilligers doorgegeven had gekregen. Anders dan de titel van dit blad (jaargang 92!) doet vermoeden, is het nummer dit keer geheel gewijd aan …. de predikant.

In een artikel van Jaap de Lange lees ik de volgende volzin:
“Er zijn maar weinig beroepen, waarin je op zulke uiteenlopende wijzen in heel verschillende situaties met zo’n diversiteit aan mensen van doen hebt, als het gaat om vragen van hoop en wanhoop, liefde en onverschilligheid, onvrede en verlangen naar heelheid, om zorgen en vreugde, om jong en oud, om verdriet en troost, om zaken dus, van leven en geloven”.

Een typische opsommerige domineeszin (we zijn altijd bang om iemand of iets te vergeten), maar wel heel raak wat mij betreft.

sollicitatietraining voor 50-plussers

sollicitatietraining voor 50-plussers

Eerder die ochtend had ik na de zegen aan de aanwezige gemeenteleden iets verteld over de verandering die voor mij op stapel staat.
Ik mag namelijk een beroep verwachten van de protestantse gemeente te Vries (nabij Assen). Een 2/3-predikantsplaats. Tegelijk kan ik voor de resterende 1/3 van mijn werktijd aan de protestantse gemeente van Assen verbonden blijven voor bovenwijkse taken.
Het is nog niet definitief, want eerst moet naar goed protestants gebruik de gemeenteleden van Vries inspraak krijgen. Maar alles wijst erop dat het door gaat.

In mijn dankbaarheid voor de medewerking die ik heb gehad om deze constructie mogelijk te maken, noemde ik achtereenvolgens de wijkkerkenraad, de collega’s en de algemene kerkenraad. Je wilt immers niemand vergeten. Helaas bleek ik de classis te hebben overgeslagen, wat me via de mail subtiel onder de neus werd gewreven. Niet op een vervelende manier, overigens, maar toch. Gelukkig is men ook daar bereid goedkeuring te verlenen.

U hoort er binnenkort ongetwijfeld meer van…

onbegrepen

oktober 17, 2014 0 reacties

schillebeeckxOp de dag dat dagblad Trouw een artikel wijdt aan de theoloog Edward Schillebeeckx, komt er weer een bestelling binnen. Hiernaast (>>) staat al een tijdje een advertentie voor onze serie van 8 kaarten van eigen ontwerp, met uitspraken van Schillebeeckx. De opbrengst van de verkoop komt deels ten goede aan de Stichting Edward Schillebeeckx die zich beijvert voor het behoud van zijn gedachtengoed.

Het artikel met de titel ‘de onbegrepen theoloog’, gaat over het belang daarvan. De aanleiding is het 100e geboortejaar van de Vlaams-Nederlandse katholiek (1914 – 2009).
Schillebeeckx was een geleerde theoloog die dikke boeken schreef, die niettemin in de jaren zeventig en tachtig druk gelezen werden. Hij was een vertegenwoordiger van de vernieuwingsbeweging binnen de katholieke kerk, maar hield tegelijk voeling met de traditie. Hij moest enkele malen in Rome op het matje komen, omdat men hem daar maar verdacht vond. Tot een veroordeling is het nooit gekomen, maar het waren wel teleurstellende ervaringen (“de paus luistert eigenlijk niet“- noteerde hij na een audiëntie) voor iemand “die de traditie verdedigde, maar werd behandeld als iemand die haar aanviel“, volgens Erik Borgman. Hij voelde zich onbegrepen.

Belangrijk is Schillebeeckx nog steeds om zijn poging een middenweg te vinden tussen fundamentalisme en relativisme. Hoe gaan we op een goede manier om met de (religieuze) diversiteit, zonder onze eigen christelijke identiteit te verliezen?

Bij de Radboud Universiteit ligt sinds enkele jaren een plein dat naar hem vernoemd is. Het plein is eigenlijk een rotonde, en dat noemt Borgman wel passend: “Schillebeeckx liet de verschillende wegen zien en wilde ook graag laten zien waar al die verschillende wegen toe leiden”.kaart
Een mooi beeld? Maar de wegen leiden vanaf de rotonde wel in allerlei verschillende richtingen.
Er is ook het beeld van de verschillende wegen, die allemaal vanuit eigen richting de ene berg (van de godswaarheid?) beklimmen, om aan de vooralsnog onbereikbare top samen te komen. God is immers te groot voor één religie….

PS.
Onze kaarten zijn sinds kort ook per stuk te koop bij boekhandel Goedhart (Assen, Hasselt, Zwolle).

drie-eenheid?

oktober 14, 2014 0 reacties

Na gisteren terug te zijn gekeerd van een mooie vakantie, vanmorgen de draad weer opgepakt met een vergadering van de provinciale Raad van Kerken.

Als opening van de vergadering heb ik een gebed gelezen dat ik onlangs tegenkwam in het boek Strijd om Abraham van Karl-Josef Kuschel. Dit boek gaat over wat joden, christenen en moslims scheidt en bindt, en is een pleidooi voor de zogenaamde abrahamitische oecumene. Oervader Abraham, over wie de verhalen gaan die momenteel op het oecumenisch leesrooster aan de orde zijn, is de gemeenschappelijke wortel van de drie religies. Het moet mogelijk zijn om onderlinge verschillen te overbruggen en elkaar te vinden in het model van geloven dat Abraham aanreikt: vertrouwen op het Woord van de enige ware God. Het boek van Kuschel verscheen al in 1994. De nederlandse vertaling overigens in september 2001! Sindsdien lijkt zijn ideaal verder weg dan ooit. Of moet je zeggen: des te nodiger…?!

Dichtbij Antalya (Turkije) wees onze reisgids op dit gebouw, waar onder één dak een synagoge, een moskee en een kerk zijn gevestigd>> IMG_2779b

Verborgene, eeuwige, onmetelijke, barmhartige God,
buiten wie er geen andere God is.
Groot zijt Gij en alle lof waardig.
Uw kracht en genade houden het heelal in stand.
Gij, God van trouw zonder valsheid, rechtvaardig en waarachtig,
hebt Abraham, uw toegewijde dienaar,
tot vader van vele volken uitverkoren
en Gij hebt gesproken door de profeten.
Uw naam worde geheiligd en geprezen in de hele wereld,
en uw wil geschiede, waar ook maar mensen leven.
Levende en welwillende God, verhoor ons gebed:
groot is onze schuld geworden.
Vergeef ons kinderen van Abraham onze oorlogen,
onze vijandigheden, onze wandaden jegens elkaar.
Verlos ons uit alle nood en schenk ons vrede.
Zegen Gij, bestuurder van ons lot,
de leiders en heersers van de staten,
dat zij niet hunkeren naar macht en roem,
maar handelen in verantwoordelijkheid voor het welzijn
en de vrede van de mensen.
Leid Gij onze godsdienstige gemeenschappen en hun leidslieden,
opdat zij de boodschap van de vrede niet alleen verkondigen,
maar ook zelf leven.
Schenk ons allen, ook wie niet tot ons behoren,
uw genade, barmhartigheid en al het goede
en leid ons, God van de levenden,
op het rechte pad naar uw eeuwige heerlijkheid.
(tekst: Hans Küng)

 

bijbelVandaag wordt de Bijbel in Gewone Taal gepresenteerd aan de koning, beschermheer van het Nederlands Bijbelgenootschap, maar morgen is hij pas beschikbaar voor zijn onderdanen.
Ik was vanochtend bij de boekendealer en zag in zijn magazijn de stapel dozen met Bijbels staan. Maar hij was, hoewel hij mijn verslaving kent, onverbiddelijk, ik kreeg er geen mee, want er rust een embargo op. Ook het argument dat ik beroepshalve over het nieuwste gereedschap moet beschikken maakte geen indruk, Ik had hier graag de tekst van a.s. zondag in de nieuwe vertaling weergegeven, maar daar moeten we dus nog één nachtje op wachten.

Wat al wel bekend is van de BGT maakt me enthousiast.
Alles wat er toe bijdraagt om de Bijbel begrijpelijk te maken voor een groter (en jonger?) publiek heeft mijn sympathie, zeker als het zorgvuldig gebeurt vanuit heldere vertaalprincipes. Het taalgebruik van de BGT is eenvoudig, maar dat is niet hetzelfde als simpel.

Morgenavond vindt in de plaatselijke boekhandel de presentatie van de BGT plaats met tekst en toelichting door één van de vertalers, Stefan van Dijk.
Zelf ben ik er niet bij, omdat ik ergens anders mag optreden, maar voor iedereen in Assen en omstreken van harte aanbevolen…

Dit filmpje valt niet onder het embargo:

ars moriendi

september 30, 2014 0 reacties

‘god is blij…

september 27, 2014 0 reacties

… dat wij vanavond samen zijn’.
Dat zegt één van de Iraakse christenen tegen mij, na afloop van de interkerkelijke gebedsdienst. Samen met hen en enkele Syrische christenen, zijn zo’n 150 mensen uit Assen samengekomen in de Bethelkerk, die daarmee geheel gevuld is.
Samen bidden, samen stil zijn, een lichtje aansteken, in verbondenheid met vervolgde christenen in Irak en Syrië. Bidden vanuit onze machteloosheid, zoals aan het begin wordt verwoord.

IMG_20140926_195547
Ik vind het een indrukwekkende bijeenkomst. Helemaal als het Onze Vader wordt gebeden in de taal waarin Jezus het zijn leerlingen heeft geleerd, het Aramees, op deze plaats, de voormalige Joodse synagoge.
Bijzonder om met gelovigen uit zoveel verschillende richtingen samen te bidden.

harmonie

september 26, 2014 0 reacties

Uit het welkomwoord bij het Vredesconcert 25 september in de Jozefkerk te Assen, georganiseerd door het Platform Levensbeschouwelijke Organisaties:
“…. We hebben gemerkt, dat er niet veel voor nodig is, om mensen tegen elkaar op te zetten of tegen elkaar uit te spelen. Ook in onze eigen samenleving, waarin de neiging om elkaar de maat te nemen steeds sterker wordt.
Wij willen er in ons eigen Assen aan bijdragen om een andere toon aan te slaan.
Heel letterlijk doen we dat met ons vredesconcert.
Want wat verbindt mensen meer en krachtiger met elkaar, dan muziek?
En hopelijk werkt het vanavond net zo, als in de muziek. Dat alle verschillende klanken en kleuren, samen zorgen voor een goede harmonie”.
IMG_20140925_205509IMG_20140925_223120 IMG_20140925_210658